Hjem

 

 

 

Vedtekter for Stiftelsen Gammelskolen på Strand

 

 

§ 1.      Stiftelsens navn og opprettelse

Stiftelsens navn er Stiftelsen Gammelskolen på Strand.  Stiftelsen er en alminnelig stiftelse opprettet av private personer med tilknytning til Foreningen Gammelskolens venner.  Stiftelsens adresse er Strand Gammelskole i Hitra kommune.

 

§ 2.      Stiftelsens formål

Stiftelsen skal eie og ivareta Gammelskolen på Strand som et kulturminne og som et samlingssted for allmennheten. Stiftelsen skal restaurere og utvikle bygningen i den hensikt å kunne tilby lokaler for kunstnere, brukskunstnere og håndverkere i regionen.  Lokale lag, organisasjoner og annen lokal virksomhet skal det også være plass til.  Bygningen skal gi rom for kulturtiltak av ulike slag. Gammelskolen skal være til nytte og hygge for grenda, innbyggerne i kommunen, nabokommuner og besøkende.

 

§ 3.      Grunnkapital og økonomi

Stiftelsens grunnkapital er bygningen Gammelskolens verdi på kr. 200.000,-.  Bygningen er stilt til disposisjon av Hitra kommune gjennom vedtak i Hitra kommunestyre av 19. mai, 2005.  Det økonomiske grunnlag for øvrig baseres på private og offentlige tilskudd, dugnadsinnsats fra leietakere og brukere av kulturhuset, gaver og husleieinntekter.

 

§ 4.      Styret

Styret er stiftelsens øverste organ og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  I tillegg kan Hitra kommune tiltre styret med en observatør.  Styret velges på stiftelsens årsmøte som består av stiftelsestyret og leietakere i huset. Styremedlemmene velges for to år.

Styrets oppgaver er å forvalte stiftelsen i henhold til stiftelsens formål (§ 2) og vedtekter for øvrig.  Styret står ansvarlig for stiftelsens drift, herunder å utarbeide og revidere retningslinjer for stiftelsens virksomhet, opprette avtaler og regler for utleie og ha det løpende ansvar for forvaltningen av stiftelsens midler. Styret skal utarbeide årsmelding, regnskap og forslag til budsjett.  Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal avgi rapporter, regnskap etc. som er pålagt stiftelsen av eksterne myndigheter.  Styrets oppgaver reguleres for øvrig av Lov om stiftelser, se §§ 30-33, 37-40.  Styret fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer.  Godtgjørelsen skal godkjennes av årsmøtet.

           

§ 5.      Årsmøte

Årsmøtet er et rådgivende organ som skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet og gi råd i forhold til langsiktige målsetninger.  Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai hvor følgende saker skal behandles:

 

1.     Valg av møteleder, referent og to til å underskrive møteprotokoll. 

2.     Godkjenning av innkalling

3.     Avgi uttalelse til årsmelding, regnskap og styrets forslag til budsjett

4.     Godkjenning av styremedlemmenes godtgjørelse

5.     Avgi uttalelse til framtidig virksomhet og langsiktige målsetninger.

6.     Godkjenne låneopptak

7.     Valg av styre, en revisor og en valgkomite på to personer.

 

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall.  Stiftelsesstyret og hver faste leietaker har en stemme hver. Andre årsmøtedeltakere har tale- og forslagsrett.  Ved stemmelikhet har stiftelsesstyrets representant en dobbeltstemme. Innkalling til årsmøte må skje senest 14 dager før møtedato.  Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret eller 1/3 del av medlemmene krever det.

 

§ 6.      Signatur og prokura

Stiftelsen forpliktes ved signatur tegnet av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

 

§ 7.      Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan besluttes av styret med 2/3 flertall.  Det skal innhentes uttalelse fra oppretter. Endringene skal godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

 

§ 8.      Oppløsning

Stiftelsen kan oppløses ved beslutning av styret med minst 2/3 flertall.  Oppløsning av stiftelsen skal godkjennes med 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter. Ved oppløsning av stiftelsen overføres disponible midler til allmennyttige og/eller kulturelle formål i Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner.

 

 

Hitra den 25. juni 2005. Sist endret ved styremøte 27. juni 2013 og godkjent i ekstraordinært årsmøte 2. september 2013.  

 

 

 

Stiftelsen Gammelskolen på Strand © 2008

www.gammelskolen.no